Podsumowanie pracy stacji okolicznościowej HF24DN

Posted by on 25 maja 2015

Podsumowanie pracy stacji okolicznościowej HF24DN

Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa HF24DN prze­szła do histo­rii więc przy­szedł czas na podsumowanie.

Czwar­tek, 21 maja, Przygotowania

Pierw­sze pra­cę roz­po­czę­ły się w czwar­tek 21 maja, kie­dy to posta­wio­na zosta­ła ante­na KF oraz UKF na 10 metro­wym masz­cie. Ante­na na KF to zro­bio­ny na potrze­by wypa­dów w teren dipol 80, 40 i 20m odci­na­ny tra­pa­mi, a na UKF to “Jot­ka”. Mimo ulew­ne­go desz­czu kole­gom Jan­ko­wi SP9BCH, Andrze­jo­wi SQ9MUP, Irko­wi SP9IM oraz Jur­ko­wi (jesz­cze bez zna­ku) uda­ło się przy­mo­co­wać maszt do latar­ni oraz roz­piąć ramio­na anteny.

DN213

Ante­na UKFKF

Pią­tek, 22 maja, Pierw­szy dzień pra­cy stacji.

Pią­tek był dniem przy­go­to­wań sprzę­tu oraz roz­po­czę­cia pra­cy sta­cji. Przy­wie­zio­ny został sprzęt klu­bo­wy jak i nasze pry­wat­ne urzą­dze­nia, któ­re mia­ły słu­żyć do celów poka­zo­wych. Kole­ga Mariusz SP9HSQ przy­go­to­wał “Kącik VLF ”  oraz  “Kącik Radio­te­le­gra­fi­sty”, któ­ry jak się potem oka­za­ło cie­szył się naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem młod­szej czę­ści naszych gości.  W godzi­nach wie­czor­nych  roz­po­czy­na­ły się bowiem 24 Dni Nie­po­ło­mic, tak więc i  my zaczy­na­li­śmy naszą pra­cę na sta­cji. Moż­na nas było usły­szeć na 7 MHz SSB oraz na 14 MHz DIGI.

DN0

Rekla­ma przede wszystkim.

DN1

Nasze sta­no­wi­ska

DN2

Ostat­nie regulacje

DN3

Kącik VLF

DN4

Tak się two­rzy­ły pierw­sze łącz­no­ści ze sta­cji oko­licz­no­ścio­wej HF24DN

Sobo­ta, 23 maja, Dru­gi dzień pra­cy stacji.

Dru­gi dzień pra­cy sta­cji oko­licz­no­ścio­wej HF24DN obfi­to­wał w łącz­no­ści na 3. 7 i 14 MHz. Naszą sta­cję odwie­dzi­ło wie­le osób m.in. Pan Ryszard Dul­ski — zna­ny miło­śnik radio­tech­ni­ki. Szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem młod­szej czę­ści widzów cie­szył się nadal “kącik tele­gra­ficz­ny” przy­go­to­wa­ny przez Mariu­sza SP9HSQ, w któ­rym moż­na było spró­bo­wać swo­ich sił w pra­cy alfa­be­tem Morse’a.

DN101

Jurek SP9FBT udzie­la instruk­ta­rzu przy “Kąci­ku Telegrafisty”

DN102

Mariusz SP9HSQ wraz z Panem Ryszar­dem Dulskim

DN103

Ser­giusz nasłuchuje

DN104

Nauka tele­gra­fii

DN105

Kącik Tele­gra­ficz­ny cały czas okupwany

DN106

Kącik Infor­ma­cyj­ny

DN107

Tita­my

DN108

A na dru­gim koń­cu sali Janek SP9BCH i Michał SQ9ZAY pro­wa­dzą łączności

DN109

Kącik Tele­gra­ficz­ny

DN110

Kącik Tele­gra­ficz­ny

DN111

Kącik Tele­gra­ficz­ny

DN112

Sła­wek SQ9SXP, Michał SQ9ZAY, Janek SP9BCH oraz Mariusz SP9HSQ

DN113

Sła­wek SQ9SXP, Michał SQ9ZAY, Janek SP9BCH oraz Mariusz SP9HSQ

Nie­dzie­la, 24 maja, Trze­ci dzień pra­cy stacji.

Trze­ci i zara­zem ostat­ni dzień pra­cy naszej sta­cji oko­licz­no­ścio­wej. Gości­li u nas Pan Marek Cia­stoń, prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej w Nie­po­ło­mi­cach, Domi­nik Paster­nak, dyrek­tor Mło­dzie­żo­we­go Obser­wa­to­rium astro­no­micz­ne­go, a tak­że kole­dzy Rafał SQ9IAB oraz przed­sta­wi­cie­le Gru­py Bocheń­skiej Bogu­sław SP9LGB wraz żoną Mag­dą SP9LG.
W trak­cie trwa­nia Dni Nie­po­ło­mic zbie­ra­no pie­nią­dze dla cho­rej na zapa­le­nie mózgu Rasmus­se­na Jul­ki Koło­dziej, cór­ki nasze­go kole­gi z Mło­dzie­żo­we­go Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne­go. Zachę­ca­my do pomo­cy, szcze­gó­ły pod adre­sem: http://ziemia.niepolomice.pl/wp-con­ten­t/u­plo­ad­s/2015/05/Julia-Koło­dziej-ulot­ka-e1431873763241.jpg

 

DN201

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej w Nie­po­ło­mi­cach, p. Marek Cia­stoń i Mariusz SP9HSQ

 

DN202

Ser­giusz pro­wa­dzi łączności

 

DN203

Dyrek­tor Mło­dzie­żo­we­go Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne­go Domi­nik Pasternak

 

DN204

Ser­giusz w akcji

DN208

Janek SP9BCH pra­cu­je na CW

 

 

DN209

Wizy­ta Bocheń­skiej Gru­py na naszej sta­cji. Od lewej Michał SQ9ZAY, Bogu­sław SP9LGB, Kin­ga, Mag­da SP9LG, Jurek, Jurek SP9FBT, Irek SP9IM oraz Janek SP9BCH

DN210

Pra­ca wre

DN212

Mariusz SP9HSQVLF

DN214

Mariusz SP9HSQ i Rafał SQ9IAB

Pod­su­mo­wa­nie

W trak­cie trzech dni pra­cy sta­cji HF24DN, pra­cu­ją­cej z oka­zji 24-tych Dni Nie­po­ło­mic prze­pro­wa­dzo­no 203 łącz­no­ści, co obra­zu­je poniż­sza tabela:

zestawienie

Sta­cja sły­sza­na była w 22 krajach:

map.aspx

Źró­dło: HRDLOG.net

Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wła­dzom Mia­sta i Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce, Refe­ra­to­wi Pro­mo­cji UMiG oraz dyrek­to­ro­wi Mało­pol­skie­go Cen­trum Dźwię­ku i Sło­wa, Panu Kaje­ta­no­wi Konarzewskiemu.

Pra­gnę rów­nież podzię­ko­wać wszyst­kim kole­gom zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję pra­cy sta­cji oko­licz­no­ścio­wej HF24DNDOBRA ROBOTA!!!

 

Michał Matu­sik SQ9ZAY

Pre­zes Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym

 

error: Content is protected !!