Porozumienie z Nadleśnictwem Niepołomice

Posted by on 7 sierpnia 2016

Porozumienie z Nadleśnictwem Niepołomice

Jakiś czas temu pisa­li­śmy o współ­pra­cy z Nad­le­śnic­twem Nie­po­ło­mi­ce w zakre­sie wspar­cia radio­tech­nicz­ne­go jak rów­nież zapew­nie­nia zapa­so­wej łącz­no­ści, szcze­gól­nie w okre­sie trwa­nia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Współ­pra­ca ta zaowo­co­wa­ła poro­zu­mie­niem, któ­re zosta­ło pod­pi­sa­ne 24 lip­ca przez Zarząd Klu­bu SP9MOA oraz Nad­le­śni­cze­go Nad­le­śnic­twa Niepołomice.
Poro­zu­mie­nie zakła­da współ­pra­cę przy podej­mo­wa­niu dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji w sytu­acjach klęsk żywio­ło­wych i innych podob­nych zda­rzeń zagra­ża­ją­cych bez­pie­czeń­stwu powszechnemu.
Mamy nadzie­ję, że nasza współ­pra­ca będzie się dyna­micz­nie roz­wi­jać i przy­nie­sie wie­le korzy­ści dla oby­dwu stron.

error: Content is protected !!