Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF z wizytą w SP9MOA

Posted by on 3 października 2017

Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF z wizytą w SP9MOA

Dzień Klu­bo­wy 10 sierp­nia był dla nas szcze­gól­ny, a to za spra­wą pre­ze­sa PZK Wal­de­ma­ra Sznaj­de­ra 3Z6AEF, któ­ry wraz z kole­ga­mi Mać­kiem SP9MRN, Jur­kiem SQ6BBA oraz Szy­mo­nem SQ9ZAQ odwie­dził naszą siedzibę.
Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my za upo­min­ki i dobre sło­wa, któ­re napę­dza­ją nas do dal­szej pracy!!!

foto: Rafał Kowa­lik SQ9IAB

 

error: Content is protected !!