Radiowa aktywacja rezerwatu Gibiel w Puszczy Niepołomickiej!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Radiowa aktywacja rezerwatu Gibiel w Puszczy Niepołomickiej!

W dniu dzi­siej­szym, 8 lip­ca 2018r. człon­ko­wie SP9MOA w skła­dzie: Rafał SQ9IAB, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP, Pio­trek SP9PAP i Michał SQ9ZAY prze­pro­wa­dzi­li akty­wa­cję rezer­wa­tu GIBIEL SPFF1104, jed­ne­go z sze­ściu rezer­wa­tów znaj­du­ją­cych się w kom­plek­sie Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. Prze­pro­wa­dzo­no 175 QSO na pasmach 80, 40 i 20m. W naj­bliż­szym cza­sie Klub pla­nu­je akty­wa­cję pozo­sta­łych rezer­wa­tów. Infor­ma­cji pro­si­my szu­kać na naszym Face­bo­oku oraz na stro­nie www.spcff.pl

 

error: Content is protected !!