Rozpoczynamy budowę Zapasowej Sieci Łączności Kryzysowej!

Posted by on 20 stycznia 2016

Rozpoczynamy budowę Zapasowej Sieci Łączności Kryzysowej!

 

Miło nam poin­for­mo­wać, że w dniu 19.01.2016 r. Zarząd Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym, pod­pi­sał umo­wę z Gmi­ną Nie­po­ło­mi­ce na reali­za­cję zada­nia publicz­ne­go w zakre­sie ratow­nic­twa i ochro­ny lud­no­ści, pod nazwą “Budo­wa zapa­so­wej sie­ci łącz­no­ści kryzysowej”.
Pod­pi­sa­nie umo­wy jest efek­tem zło­żo­ne­go w ubie­głym roku pro­jek­tu na kon­kurs ogło­szo­ny przez Bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mi­ce, doty­czą­ce­go reali­za­cji zadań publicz­nych w 2016 roku przez orga­ni­za­cje pozarządowe.
Otrzy­ma­na dota­cja w wyso­ko­ści 7.000 PLN zapew­ni reali­za­cję pierw­szej czę­ści pro­jek­tu, pole­ga­ją­cej na zaku­pie nowo­cze­snej radio­sta­cji sta­cjo­nar­no-prze­woź­nej Yaesu FT-857D oraz wypo­sa­że­niu sta­cji klu­bo­wej w awa­ryj­ne zasi­la­nie. W ramach otrzy­ma­nych fun­du­szy zamon­tu­je­my nasze ante­ny na budyn­kach UMiG Nie­po­ło­mi­ce, Stra­ży Pożar­nej oraz Poli­cji. Pla­nu­je­my rów­nież umiesz­cze­nie ante­ny na budyn­ku Wydzia­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go w Wie­licz­ce. Funk­cjo­no­wa­nie sie­ci będzie potwier­dzo­ne odpo­wied­ni­mi testa­mi oraz ćwi­cze­nia­mi, do któ­rych chce­my zapro­sić har­ce­rzy, użyt­kow­ni­ków urzą­dzeń PMR oraz CB.
O postę­pach w reali­za­cji nasze­go pro­jek­tu będzie­my na bie­żą­co infor­mo­wa­li w inter­ne­cie oraz na łamach lokal­nej prasy.
Jed­no­cze­śnie pra­gnie­my podzię­ko­wać Wła­dzom Mia­sta i Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce za zna­ko­mi­tą współ­pra­cę oraz wspar­cie naszych dzia­łań na rzecz lokal­nej społeczności.

FotoUmowa

error: Content is protected !!