Serce do nieba SSTV

Posted by on 15 sierpnia 2019

Serce do nieba SSTV

Misja balo­no­wa Ser­ce do Nie­ba SSTV zor­ga­ni­zo­wa­na przez kole­gów z Klub Łącz­no­ści Ratun­ko­wej SP6ZWR w ramach 27 Fina­łu WOŚP zakoń­czy­ła się powo­dze­niem!! W trak­cie tej misji Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA posłał radio­wo emi­sją SSTV do prze­mien­ni­ka umiesz­czo­ne­go na balo­nie kil­ka obraz­ków pre­zen­tu­ją­cych Mia­sto i Gmi­na Nie­po­ło­mi­ce a tak­że nasz klub. Obraz­ki zosta­ły odbie­ra­ne przez radio­ama­to­rów i nie tyl­ko w wie­lu miej­scach nasze­go kra­ju. Bar­dzo dzię­ku­je­my kole­gom z SP6ZWR za moż­li­wość uczest­nic­twa w misji :):)

error: Content is protected !!