SP9MOA na 5 Konferencji ARISS

Posted by on 20 października 2015

SP9MOA na 5 Konferencji ARISS

17 paź­dzier­ni­ka 2015 roku repre­zen­tan­ci Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie: Michał SQ9ZAYMariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP oraz Tymon wzię­li udział w 5. Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Uczest­ni­ków i Sym­pa­ty­ków Pro­gra­mu ARISS w Pol­sce, któ­ra odby­ła się w Ostro­wie Wielkopolskim.

Spo­tka­nie w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych zor­ga­ni­zo­wa­ły: Pol­ski Zwią­zek Krót­ko­fa­low­ców, Ostrow­ski Klub Krót­ko­fa­low­ców SP3POW oraz Gru­pa ARISS Polska.

P1110326

W cza­sie kon­fe­ren­cji, będą­cej ele­men­tem tego­rocz­nych obcho­dów Świa­to­we­go Tygo­dnia Prze­strze­ni Kosmicz­nej, zaję­to się przede wszyst­kim zagad­nie­nia­mi łącz­no­ści z Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cją Kosmicz­ną; jej aspek­ta­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi oraz technicznymi.

P1110339

W trak­cie Kon­fe­ren­cji został wyświe­tlo­ny film “Pol­ska Rzecz­po­spo­li­ta Kosmicz­na” obra­zu­ją­cy udział Pol­ski i Pola­ków w pro­jek­tach ESA

P1110357

W ostat­niej czę­ści Tymon Kret­sch­mer przed­sta­wił pre­zen­ta­cję pt. “Astro­no­mia i astro­nau­ty­ka w Two­jej szko­le”, pre­zen­tu­jąc obec­nym na kon­fe­ren­cji nauczy­cie­lom atrak­cyj­ne for­my naucza­nia astro­no­mii w pla­ców­kach szkolnych. P1110380

P1110385

Gru­ma SP9MOA wraz z men­to­rem ARISS Arman­dem Budzia­now­skim SP3QFE

Z Kon­fe­ren­cji wró­ci­li­śmy bogat­si o nowe infor­ma­cje oraz doświad­cze­nia, któ­re pomo­gą nam w reali­za­cji kon­tak­tu ARISS w naszym Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym.

error: Content is protected !!