SP9MOA na 6 Konferencji ARISS w Ostrowie Wielkopolskim

Posted by on 23 listopada 2016

SP9MOA na 6 Konferencji ARISS w Ostrowie Wielkopolskim

22 paź­dzier­ni­ka 2016 roku repre­zen­tan­ci Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w składzie:Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP oraz Fra­nek SQ9FSZ wzię­li udział w 6. Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Uczest­ni­ków i Sym­pa­ty­ków Pro­gra­mu ARISS w Pol­sce, któ­ra po raz kolej­ny odby­ła się w Ostro­wie Wielkopolskim.

W cza­sie kon­fe­ren­cji, będą­cej tra­dy­cyj­nie ele­men­tem obcho­dów Świa­to­we­go Tygo­dnia Prze­strze­ni Kosmicz­nej, zaję­to się przede wszyst­kim zagad­nie­nia­mi łącz­no­ści z Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cją Kosmicz­ną; jej aspek­ta­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi oraz tech­nicz­ny­mi. Pod­su­mo­wa­no tak­że dotych­cza­so­wą dzia­łal­ność orga­ni­za­cji Ama­teur Radio on the Inter­na­tio­nal Spa­ce Sta­tion w Polsce.

Jako, że w naj­bliż­szym okien­ku przyj­mo­wa­nia wnio­sków przez ARISS  pla­nu­je­my wraz z MOA zło­że­nie apli­ka­cji szcze­gól­nie wsłu­chi­wa­li­śmy się w gło­sy kole­gów mają­cych to już za sobą. Ich spo­strze­że­nia i doświad­cze­nia są dla nas cen­ny­mi wska­zów­ka­mi przy reali­za­cji tak wiel­kie­go przedsięwzięcia. 

Oka­zję do podej­rze­nia Kon­tak­tu ARISS będzie­my mieć jesz­cze w tym mie­sią­cu, a to za spra­wą zapro­sze­nia, któ­re otrzy­ma­li­śmy od orga­ni­za­to­rów naj­bliż­sze­go kon­tak­tu w Liceum Sale­zjań­skim we Wrocławiu. 

Pod­czas 6. Kon­fe­ren­cja ARISS w Pol­sce spo­tka­li­śmy dwóch prze­mi­łych kole­gów, uczest­ni­ków pro­jek­tu budo­wy dru­gie­go pol­skie­go sate­li­ty PW-Sat2 (patrz https://skfb.ly/IGAD ). Kamil Sażyń­ski SQ5JRN oraz Artur Łuka­sik w swo­im wystą­pie­niu przed­sta­wi­li zało­że­nia misji oraz stan jej reali­za­cji. Głów­nym celem wystrze­le­nia PW-SAT‑a jest prze­te­sto­wa­nie spe­cjal­nie skon­stru­owa­ne­go żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go o wymia­rach 2 na 2 metry. Taki żagiel mie­ści się w nie­wiel­kim pojem­ni­ku wewnątrz sate­lity i będzie roz­ło­żo­ny na sygnał prze­sła­ny z Zie­mi. Jego duża powierzch­nia powin­na wywo­łać hamo­wa­nie sate­li­ty i szyb­kie spa­le­nie w atmos­fe­rze (patrz www.youtube.com/watch?v=wVxRhEifpv0 ). Jeże­li eks­pe­ry­ment powie­dzie się, zapro­po­no­wa­ne przez pol­ski Zespół Pro­jek­to­wy roz­wią­za­nie będzie mogło być sto­so­wa­ne w każ­dym innym sate­li­cie, któ­ry po zakoń­cze­niu swo­jej misji zwy­kle wie­le lat krą­ży po orbi­cie jako “śmieć kosmicz­ny”, sta­no­wiąc zagro­że­nie dla innych obiek­tów w kosmo­sie. Po roz­ło­że­niu żagla deor­bi­ta­cja i spa­le­nie w atmos­fe­rze powin­no nastą­pić w cią­gu kil­ku miesięcy.
Po pre­lek­cji zamę­czy­li­śmy pyta­nia­mi Kami­la i Artu­ra, dowia­du­jąc się PRAWIE wszyst­kie­go o budo­wie takie­go sate­li­ty, oczy­wi­ście pod kątem skon­stru­owa­nia wła­sne­go 🙂 Potrze­bu­je­my tyl­ko jakieś 200.000 Euro, w tym 140.000 na samo wystrze­le­nie urzą­dze­nia 🙂
Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na start misji PW-Sat2, któ­ry ma nastą­pić pod koniec przy­szłe­go roku. Radio­ama­to­rzy będą mogli odbie­rać i deko­do­wać sygna­ły tele­me­trii z sate­li­ty na czę­sto­tli­wo­ści 435,02 MHz, a następ­nie prze­sy­łać je do Zespo­łu Pro­jek­tu­ją­ce­go. Ode­bra­ne przez nas infor­ma­cje pozwo­lą auto­rom pro­jek­tu na bie­żą­ce moni­to­ro­wa­nie pra­cy urzą­dzeń pokła­do­wych satelity.
Stro­na pro­jek­tu http://pw-sat.pl/

error: Content is protected !!