SP9MOA na fali radia UJot.fm

Posted by on 7 stycznia 2018

SP9MOA na fali radia UJot.fm

Kil­ka dni temu pod­czas Dnia Klu­bo­we­go odwie­dził nas repor­ter stu­denc­kie­go Radia UJOTfm, Grze­gorz Jarecki. 
A to co usły­szał przed­sta­wił w swo­im repor­ta­żu, do któ­re­go wysłu­cha­nia ser­decz­nie zapraszamy!!!

Repor­taż „Na krót­kiej fali”

error: Content is protected !!