SP9MOA otrzymało dofinansowanie!!

Posted by on 7 lutego 2017

SP9MOA otrzymało dofinansowanie!!

Dzię­ki dota­cji Bur­mi­strza Mia­sto i Gmi­na Nie­po­ło­mi­ce będzie­my reali­zo­wać dru­gi etap budo­wy Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej! Wła­śnie pod­pi­sa­li­śmy sto­sow­ną umo­wę, zgod­nie z któ­rą otrzy­ma­ne środ­ki w wyso­ko­ści 10 tysię­cy zło­tych prze­zna­czy­my na uru­cho­mie­nie lokal­ne­go prze­mien­ni­ka FM, prze­kaź­ni­ka APRS oraz dopo­sa­że­nie sta­cji klu­bo­wej w sprzęt radiowy.

error: Content is protected !!