SP9MOA w Radiu Kraków

Posted by on 20 kwietnia 2017

SP9MOA w Radiu Kraków

18 kwiet­nia przy­pa­da Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krót­ko­fa­low­ca. Z tej oka­zji dele­ga­cja w skła­dzie Michał SQ9ZAY oraz Mariusz SP9HSQ mie­li przy­jem­ność  wystą­pić w audy­cji “przed Hej­na­łem”, pro­wa­dzo­nej przez Anne Pie­kar­czyk i Grze­go­rza Ber­na­si­ka. A to, o czym roz­ma­wia­li­śmy moż­na usły­szeć na poniż­szym filmie 🙂

error: Content is protected !!