SP9MOA w Zespole Szkół im. Ojca Świętego

Autor: 11 kwietnia 2017

SP9MOA w Zespole Szkół im. Ojca Świętego

6 kwiet­nia w ramach dnia klu­bo­we­go eki­pa SP9MOA mia­ła przy­jem­ność gościć w murach Zespół Szkół im. Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II w Nie­po­ło­mi­cach w cza­sie trwa­ją­ce­go tam Dnia Otwar­te­go.

Dzień wcze­śniej na tere­nie szko­ły zawi­sły ante­ny:

Nasza aktyw­ność pole­ga­ła przede wszyst­kim na zapre­zen­to­wa­niu urzą­dzeń radio­wych. Nie zabra­kło tra­dy­cyj­ne­go Kąci­ka Tele­gra­ficz­ne­go, gdzie moż­na było spró­bo­wać swo­ich sił w alfa­be­cie Mor­se­’a. 

 

Dzię­ku­je­my za zapro­sze­nie!!!

error: Content is protected !!