Spotkanie w Nadleśnictwie Niepołomice

Posted by on 12 marca 2017

Spotkanie w Nadleśnictwie Niepołomice

Trzy­maj­cie kciuki!
Począt­kiem lute­go w Nad­le­śnic­twie Nie­po­ło­mi­ce odby­ło się spo­tka­nie dele­ga­cji SP9MOA z Nad­le­śni­czym, panem Łuka­szem Nowa­kiem oraz Sze­fem Stra­ży Leśnej, panem Toma­szem Siciń­skim. Roz­ma­wia­li­śmy o wspól­nych dzia­ła­niach w 2017 roku, a szcze­gól­nie o moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia infra­struk­tu­ry Nad­le­śnic­twa do naszych celów, w ramach budo­wy Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej. Ale żeby nie zape­szyć, na razie nic wię­cej nie zdradzimy 

error: Content is protected !!