SR9OA na wieży Dąbrowa!!

Posted by on 30 kwietnia 2017

SR9OA na wieży Dąbrowa!!

UWAGA! Nowy prze­mien­nik SR9OA w trak­cie testów!

W ramach budo­wy Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej wspie­ra­nej przez Bur­mi­strza MiG Nie­po­ło­mi­ce, przy­go­to­wu­je­my lokal­ny prze­mien­nik w paśmie 70 cm, któ­ry zapew­ni nam łącz­ność na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce, a szcze­gól­nie w obsza­rze zale­sio­nym Pusz­czy Niepołomickiej.

Dla nie­wta­jem­ni­czo­nych, prze­mien­nik to samo­dziel­ne urzą­dze­nie nadaw­czo-odbior­cze, umiesz­czo­ne zwy­kle w naj­wyż­szym punk­cie w oko­li­cy. Dzię­ki temu odbie­ra sła­be sygnały (np. z radio­te­le­fo­nów ręcz­nych lub bar­dzo dale­kich sta­cji), wzmac­nia je i prze­ka­zu­je dalej 🙂

Obec­nie prze­mien­nik prze­cho­dzi fazę testów w loka­li­za­cji doce­lo­wej tj. na wie­ży obser­wa­cyj­nej Nad­le­śnic­twa Nie­po­ło­mi­ce w Dąbro­wie. Dzię­ku­je­my Nad­le­śnic­twu Nie­po­ło­mi­ce za moż­li­wość umiesz­cze­nia urządzeń!!!

Wszyst­kich krót­ko­fa­low­ców pro­si­my o testo­wa­nie prze­mien­ni­ka i prze­sy­ła­nie rapor­tów sły­szal­no­ści na adres sp9moa@gmail.com.

Dane prze­mien­ni­ka:
— zna­mien­nik SR9OA, czy­li Ste­fan Roman dzie­więć Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne 🙂
— uplink 431.150 Mhz, CTCSS 107,2 Hz, otwar­cie nośną
— down­link 438.750 MHz, moc 5W
— ante­na Dia­mond X50N
— radia TXRX typu Bosch KF-455
— duplek­ser made in Chi­na (prze­ro­bio­ny)
— ste­row­nik wg SP9HSQ

PS: pro­szę nie przej­mo­wać się nie naj­lep­szym audio prze­mien­ni­ka, jest to temat do opa­no­wa­nia po testach sterownika.

error: Content is protected !!