Stacja okolicznościowa SN50MOA

Posted by on 14 października 2014

Stacja okolicznościowa SN50MOA

Pomię­dzy 1 a 31 paź­dzier­ni­ka 2014 roku Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym będzie pra­co­wał pod oko­licz­no­ścio­wym zna­kiem SN50MOA.
Oka­zja ku temu jest wyjąt­ko­wa. 50 lat temu — 27 wrze­śnia 1964 roku — Pol­skie Towa­rzy­stwo Miło­śni­ków Astro­no­mii uro­czy­ście otwo­rzy­ło zamiej­ską Sta­cję Obser­wa­cyj­ną w Niepołomicach.
Współ­cze­śnie to Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne i sie­dzi­ba nasze­go Klu­bu. 18 paź­dzier­ni­ka 2014 roku odbę­dą się ofi­cjal­ne obcho­dy jubi­le­uszo­we 50-lecia placówki.
Łącz­ność ze sta­cją oko­licz­no­ścio­wą będzie potwier­dza­na odpo­wied­ni­mi kar­ta­mi QSL 🙂

qsl sn50moa 3

error: Content is protected !!