Styczniowo-lutowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 27 stycznia 2017

Styczniowo-lutowy numer Gazety Niepołomickiej

Dostęp­ny jest już kolej­ny numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł Mariu­sza SP9HSQ pod­su­mo­wu­ją­cy III Ćwi­cze­nia Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej, któ­re Klub prze­pro­wa­dził w ubie­głym roku na tere­nie Gmi­ny Niepołomice. 

Zapra­sza­my do lektury!!

Link do całe­go nume­ru dostęp­ny tutaj!

error: Content is protected !!