Tymczasowa siedziba SP9MOA

Posted by on 15 sierpnia 2019

Tymczasowa siedziba SP9MOA

Jak wie­cie od kil­ku tygo­dni trwa prze­bu­do­wa Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­cach, a co za tym idzie nasze spo­tka­nia klu­bo­we musia­ły zostać zawieszone.

Ale mamy dobrą wia­do­mość!!! 
Dzię­ki uprzej­mo­ści Szczep Pusz­cza — Nie­po­ło­mi­ce i KPH wzna­wia­my nasze spo­tka­nia klu­bo­we w tym­cza­so­wej sie­dzi­bie w Har­ców­ce przy ul. Partyzantów!

Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych krót­ko­fa­lar­stwem w każ­dy czwar­tek od godzi­ny 18-tej. Naj­bliż­sze spo­tka­nie poświę­ci­my na roz­lo­ko­wa­nie się w wygo­spo­da­ro­wa­nym dla nas pomiesz­cze­niu oraz roz­wie­sze­nie anten KFUKF.

Jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­je­my Har­ce­rzom i KPH za przy­gar­nię­cie nas 
73!

error: Content is protected !!