Wakacyjna Gazeta Niepołomicka

Posted by on 7 sierpnia 2016

Wakacyjna Gazeta Niepołomicka

Dostęp­ny jest już waka­cyj­ny numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej arty­kuł Mariu­sza SP9HSQ  mówią­cy m.in. o dofi­nan­so­wa­niu uzy­ska­nym z Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich oraz Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go na wypo­sa­że­nie Klu­bu w urzą­dze­nia do łącz­no­ści sate­li­tar­nych. Zapra­sza­my do lektury!!!

FIO Mało­pol­ska Lokal­nie, Mało­pol­ska
‪#‎fio­ma­lo­pol­ska­lo­kal­nie‬ ‪#‎malo­pol­ska‬

gazeta07082016

 

Cały numer GN dostęp­ny TUTAJ

error: Content is protected !!