Wizyta w SP9PSJ — 19.12.2015

Posted by on 20 grudnia 2015

Wizyta w SP9PSJ — 19.12.2015

W sobo­tę, 19 grud­nia repre­zen­ta­cja Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie Michał SQ9ZAY, Andrzej SQ9MUP i Tomek (jesz­cze bez zna­ku) gości­ła z robo­czą wizy­tą w Klu­bie SP9PSJ w Jeziorzanach.
Dzię­ku­je­my Łuka­szo­wi SQ9GEE i Jur­ko­wi SP9ODM za cie­płe i rze­czo­we przyjęcie .

20151219_123102

Jurek SP9ODM, Andrzej SQ9MP, Tomek i Łukasz SQ9GEE

 

20151219_123150

Michał SQ9ZAY, Andrzej SQ9MP, Tomek i Łukasz SQ9GEE

error: Content is protected !!