Wrześniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 22 września 2016

Wrześniowy numer Gazety Niepołomickiej

Dostęp­ny jest już kolej­ny, wrze­śnio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej arty­kuł Mariu­sza SP9HSQ opi­su­ją­cy budo­wę zapa­so­wej sie­ci łącz­no­ści kry­zy­so­wej na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce oraz wyko­rzy­sta­nie jej pod­czas Świa­to­wych Dni Młodzieży.

Zapra­sza­my do lektury!

 

 

 

p_1

cały numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej pod adre­sem:http://wspolny.niepolomice.eu/dokumenty_na_strone/gazeta/2016_09.pdf

error: Content is protected !!