Zapraszamy na odbiór depeszy SAQ 28 czerwca

Posted by on 21 czerwca 2015

Zapraszamy na odbiór depeszy SAQ 28 czerwca

Uwa­ga! Uwa­ga! Uwaga!

Nad­cho­dzi depe­sza SAQ!

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców wszyst­kich świa­tłych miesz­kań­ców Nie­po­ło­mic zapro­sić pra­gnie, na eks­pe­ry­ment spe­cy­jal­ny, pole­ga­ją­cy na fal radio­wych odbio­rze, któ­re­mi to taj­na depe­sza ze szwedz­kiej sta­cy­ji SAQ prze­sła­na będzie. Sta­cy­ja ta w 1924 roku zbu­do­wa­na była, i do tej pory dzię­ki sta­ra­niom wiel­kim tam­tej­szych rady­ja pasjo­na­tów, po dwa­kroć w roku załą­cza­na jest, na Wigi­li­ję i świę­to inży­nie­ra Ale­xan­der­so­na, któ­re to w tym roku 28-go czerw­ca przy­pa­dać będzie.

Sta­cy­ja na bar­dzo niskich fre­kwen­cjach pra­cu­je, 17.200 cykli na sekun­dę, a gene­ra­tor ma potęż­ny, mocy 200 tysię­cy watów do ante­ny dostar­czyć zdo­ła. A i ante­ny nie byle jakie, na sze­ściu stu­me­tro­wych słu­pach roz­wie­szo­ne. W wie­ku minio­nym zasto­so­wa­nie waż­ne mia­ła, do prze­sy­ła­nia depesz radio­wych przez Atlan­tyk służąc.

Wszyst­kich chęt­nych upra­sza się o przy­by­cie do budyn­ku Pla­ne­ta­rium MOA (ul. Miko­ła­ja Koper­ni­ka 2) w nie­dzie­lę 28 dnia czerw­ca na godzi­nę dzie­sią­tą minut dwa­dzie­ścia. Naj­sam­pierw film na dużym ekra­nie wyświe­tla­ny będzie, co by ze sta­cy­ją SAQ każ­dy zapo­znać się zdo­łał. Potem czas krót­ki na ante­ny dostro­je­nie i radia nasta­wie­nie. Punk­tu­al­nie o jede­na­stej godzi­nie, tele­gra­fi­sta kla­sy w mie­ście naj­lep­szej Janek SP9BCH, odbie­rać depe­szę pró­bo­wał będzie na odbior­ni­ku EKD-300 jako­ści zna­ko­mi­tej, bo daw­no dla woj­ska w byłym NRD robio­nem. A sztu­ka odbio­ru depe­szy nie byle jaka, bo sygnał dale­ki i zakłó­ceń pełen, i tyl­ko kil­ku pol­skim spe­cy­ja­li­stom w minio­nych latach się powiodła.

Treść depe­szy natych­miast kurie­rem do Szwe­cy­ji posła­ny będzie, a po spraw­dze­niu przez inży­nie­rów tam­tej­szych jej zgo­dy z ory­gi­na­łem, do dwóch tygo­dni odpo­wie­dzi cze­kać będziem — czy rady­jo nasze spraw­ne a tele­gra­fi­sta ucho ma czu­łe. Przez ten czas upra­sza się w eks­pe­ry­men­cie uczest­ni­czą­cych, o nie wyja­wia­ne tre­ści depe­szy w roz­mo­wach z inne­mi miesz­kań­ca­mi, w pró­bach nie bio­rą­ce­mi udziału.

Koniec eks­pe­ry­men­tu na jede­na­stą minut pięt­na­ście przewidujem.
Jeśli eks­pe­ry­ment powieść się zdo­ła, wiel­ki honor i sła­wa cze­kać nas musi. A to pamiąt­ko­wa kar­ta QSL na nasz Klub wypi­sa­na będzie i jako odbior­cy do spe­cy­jal­ne­go reje­stru zapi­sa­ni będziem.

Skan001

Skan002

Skan003

Jeśli­by kto chciał języ­ka zasię­gnąć, to wię­cej infor­ma­cy­ji na stro­nie www.alexander.n.se uzy­skać może. A wła­sny odbior­nik spryt­ny rady­jo­ama­tor zbu­do­wać sam zdo­ła, z doświad­czeń nasze­go kole­gi Mariu­sza SP9HSQ korzy­sta­jąc (https://sites.google.com/site/sp9hsq/home/vlf). W trak­cie eks­pe­ry­men­ta moż­na będzie o tech­nicz­ne kwe­stie wypy­tać oraz sygna­ły z innych sta­cy­ji woj­sko­wych pooglą­dać. A kole­ga Mariusz SP9HSQ swo­ją ante­nę magne­tycz­ną ELF poka­że, co nią natu­ral­ny Rezo­nan Schu­man­na (tzw. Puls Zie­mi) odbie­rać potrafi.

Z krót­ko­fa­lar­skim pozdrowieniem

Aktu­ali­za­cja: 26.06.2015r.

Z ostat­niej chwili!

Nasz eks­pe­ry­ment na nie­dzie­lę pla­no­wa­ny zacny gość uświet­nić raczy!

Z wizy­tą robo­czą przy­bę­dzie Sza­no­wy Pan Ryszard Dul­ski, zna­ny rady­jo­ko­mu­ni­ka­cy­ji miło­śnik i w repa­ra­cji odbior­ni­ków wsze­la­kiej maści spe­cy­ja­li­sta nie­do­ści­gnio­ny. W mowie swej krót­ko nam przed­sta­wi, że i Pola­cy sta­cy­je na niskich fre­kwen­cy­jach posia­da­li i do komu­nik­cji ze świa­tem uży­wa­li. A i ze swo­ich zbio­rów ogrom­nych dwa rady­jo­od­bior­ni­ki z epo­ki minio­nej poka­zać przywiezie.

 

Nie­chaj więc nikt nie zapo­mni o eks­pe­ry­men­cie naszym, któ­ry w nie­dzie­lę o dzie­sią­tej minut dwa­dzie­ścia roz­po­czy­nać będziem!

error: Content is protected !!