****************************

Posted by on 23 grudnia 2015

****************************

 

 

Wszyst­kim człon­kom i sym­pa­ty­kom Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze życze­nia zdro­wych, pogod­nych Świąt oraz dużo cie­pła rodzin­ne­go. A w Nowym 2016 roku życzy­my speł­nia­nia wszel­kich marzeń oraz pla­nów, jak rów­nież wie­lu cie­ka­wych łączności.

 

Zarząd
Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krótkofalowców 
przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym

życzenia SP9MOAbaner                                             

error: Content is protected !!