Posts made in wrzesień, 2015

HF10FOG w 10 edycję Pól Chwały — Podsumowanie

Posted by on 29 września 2015

HF10FOG w 10 edycję Pól Chwały — Podsumowanie

PODSUMOWANIE: Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa HF10FOG pra­co­wa­ła w dniach 26–27 września2015r. Zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 359 łączności. Sta­cja była sły­szal­na w 40 kra­jach takich jak Hisz­pa­nia, Anglia, Fran­cja, Węgry, Bel­gia, Sło­wa­cja, Rosja, Ser­bia, Chor­wa­cja,  Dania, Wło­chy, Esto­nia, Ukra­ina, Litwa,  Cze­chy, Litwa, Buł­ga­ria, Niem­cy a tak­że Puer­to Rico, USA, Kana­da, Bra­zy­lia, Wyspy Owcze, Gren­lan­dia i Egipt. Zakres obra­zu­je poniż­szy rysu­nek (źró­dło: hrdlog.net) W dniach 26–27 wrze­śnia 2015r. Nie­po­ło­mic­ki Klub...

Read More

Małopolska Noc Naukowców 2015

Posted by on 29 września 2015

Małopolska Noc Naukowców 2015

    25 wrze­śnia 2015r. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym wziął udział w kolej­nej edy­cji Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców. W jej trak­cie moż­na było wziąć udział w warsz­ta­tach fizycz­nych, che­micz­nych , bio­lo­gicz­nych, posłu­chać wykła­dów a tak­że odwie­dzić namiot naszej stacji. Dla przy­by­łych przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka atrak­cji m.in. oscy­lo­skop z moż­li­wo­ścią “zoba­cze­nia” swo­je­go gło­su, sta­no­wi­sko nasłu­chu na odbior­ni­ku EKD300 jak i sta­ły punkt...

Read More

Święto Organizacji Pozarządowych — 13.09.2015r.

Posted by on 14 września 2015

Święto Organizacji Pozarządowych — 13.09.2015r.

13 wrze­śnia w Nie­po­ło­mi­cach po raz kolej­ny odby­ło się Świę­to Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych. Pierw­szy raz mie­li­śmy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać się na tej imprezie. Zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej foto­re­la­cji autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ. Odwie­dza­ją­cy nas mogli posłu­chać co sły­chać “na pasmach”, zapo­znać się z zabyt­ko­wy­mi odbior­ni­ka­mi a tak­że spró­bo­wać swo­ich sił w telegrafii.

Read More

NEPAL — Akcja ratunkowa na falach eteru” — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Posted by on 3 września 2015

“NEPAL — Akcja ratunkowa na falach eteru” — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Wła­śnie poja­wił się naj­now­szy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej wywiad Mariu­sza SP9HSQ z Mar­kiem Śmiał­kiem SP7SMF, uczest­ni­kiem radio­wej akcji ratun­ko­wej po trzę­sie­niu zie­mi w Nepalu. Pismo nale­ży do Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pra­sy Lokalnej. Nakład: 5000 egz. NEPAL — akcja ratun­ko­wa na falach eteru   Krót­ko­fa­low­cy czę­sto poma­ga­ją w sytu­acjach kry­zy­so­wych. W przy­pad­ku znisz­cze­nia infra­struk­tu­ry komu­ni­ka­cyj­nej, jak to mia­ło miej­sce ostat­nio w Nepa­lu, zapew­nia­ją...

Read More
error: Content is protected !!