Posts made in lipiec, 2016

Współpraca z Nadleśnictwem Niepołomice

Posted by on 24 lipca 2016

Współpraca z Nadleśnictwem Niepołomice

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że Nad­le­śnic­two Nie­po­ło­mi­ce zapro­po­no­wa­ło nam sta­łą współ­pra­cę w zakre­sie wspar­cia radio­tech­nicz­ne­go jak rów­nież zapew­nie­nia zapa­so­wej łącz­no­ści, szcze­gól­nie w okre­sie trwa­nia Świa­to­wych Dni Młodzieży. Naszym pierw­szym zada­niem było przy­go­to­wa­nie tym­cza­so­wej sta­cji nadaw­czo-odbior­czej we wska­za­nym miej­scu Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. Kole­ga Mariusz SP9HSQ wyko­nał ante­nę typu 7/8 J‑Pole na pasmo uży­wa­ne przez Leśni­ków i wraz z kole­ga­mi Andrze­jem SQ9MUP i Tom­kiem...

Read More

Depesza SAQ odebrana!!!

Posted by on 9 lipca 2016

Depesza SAQ odebrana!!!

Po raz dru­gi w swo­jej histo­rii Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców pod­jął pró­bę odbio­ru trans­mi­sji z zabyt­ko­wej sta­cji w Gri­me­ton. Pró­ba zakoń­czy­ła się suk­ce­sem. Tym razem przy odbior­ni­ki EKD-300 zasiadł kole­ga Jurek SP9FBT, któ­ry live zapi­sy­wał na kart­ce treść nada­wa­nia wia­do­mo­ści. Po zakoń­cze­niu trans­mi­sji wyświe­tlo­ny został film opo­wia­da­ją­cy dzie­je sta­cji w Grimeton. Zde­ko­do­wa­ny tekst został wysła­ny do Szwe­cji w celu wery­fi­ka­cji popraw­no­ści odbioru. Zapra­sza­my do obej­rze­nia...

Read More

Piknik Szkolny w Podłężu

Posted by on 9 lipca 2016

Piknik Szkolny w Podłężu

Podob­nie jak w ubie­głym roku Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców wziął udział w Pik­ni­ku Szkol­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą w Podłężu. W orga­ni­za­cję sto­iska zaan­ga­żo­wa­li się kole­dzy: SP9HSQ, SQ9MUP, SQ9ZAY, SQ9O, SP9TOM, SP9BCH, SP9NCE, Fra­nek G. i Kuba. W naszym namio­cie moż­na było posłu­chać i zoba­czyć, jak pro­wa­dzi się łącz­no­ści, obej­rzeć prze­chwyt obra­zu z sate­lit NOAA a tak­że spró­bo­wać swo­ich sił w nada­wa­niu alfa­be­tem Morse’a. Zapra­sza­my do obej­rze­nia...

Read More
error: Content is protected !!