Posts made in lipiec, 2017

Wakacyjny numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 20 lipca 2017

Wakacyjny numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny waka­cyj­ny numer Gaze­ty Niepołomickiej. Tym razem Michał SQ9ZAY opo­wia­da czy­tel­ni­kom w jaki spo­sób moż­na nie tyl­ko dostrzec ISS, ale rów­nież posłu­chać roz­mów z kosmosu.  Zapra­sza­my do lektury!!! Cały numer gaze­ty dostęp­ny tutaj: http://wspolny.niepolomice.eu/dokumenty_na_strone/gazeta/2017_07.pdf

Read More

Dzień Klubowy 22 czerwca 2017

Posted by on 20 lipca 2017

Dzień Klubowy 22 czerwca 2017

Jak to sko­men­to­wał autor zdjęć Rafał Kowa­lik SQ9IAB “Ot kolej­ny zwy­czaj­ny Dzień Klubowy” Tym razem popra­wia­li­śmy ante­ny, któ­re z powo­dze­niem prze­trwa­ły dzi­siej­sze nawał­ni­ce. Fra­nek SQ9FSZ otrzy­mał “świa­dec­two” uczest­nic­twa w zawo­dach Dzień Dziec­ka 2017 a Mariusz SP9HSQ popra­wiał fabry­kę Ico­ma 😛 . Nasz Klub odwie­dził rów­nież kole­ga Mar­co IZ1BIJ 🙂 witamy 🙂...

Read More

3 miejsce Franka SQ9FSZ w zawodach “Dzień Dziecka 2017”

Posted by on 20 lipca 2017

3 miejsce Franka SQ9FSZ w zawodach “Dzień Dziecka 2017”

Miło nam poin­for­mo­wać, że repre­zen­tant nasze­go Klu­bu Fra­nek Sze­ląg SQ9FSZ wywal­czył dla SP9MOA  3 miej­sce w zawo­dach “Dzień Dziec­ka 2017”!!! Gra­tu­lu­je­my  

Read More
error: Content is protected !!