Posts made in sierpień, 2016

HF7FKD z okazji 7 Festynu Komandosa — Podsumowanie

Posted by on 30 sierpnia 2016

HF7FKD z okazji 7 Festynu Komandosa — Podsumowanie

W dniach 26 — 29 sierp­nia Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF7FKD z oka­zji 7 Festy­nu Koman­do­sa odby­wa­ją­ce­go się w Dziw­no­wie (www.festynkomandosa.pl). Zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 150 QSO z 34 kra­ja­mi na 3 kon­ty­nen­tach m.in. Niem­cy, Ukra­ina, Rosja Hisz­pa­nia, Moł­da­wia, Gre­cja, Irlan­dia, Ser­bia a tak­że Sta­ny Zjed­no­czo­ne, Kana­da...

Read More

II Ćwiczenia Łączności Kryzysowej — 05.07.2016r.

Posted by on 9 sierpnia 2016

II Ćwiczenia Łączności Kryzysowej — 05.07.2016r.

Dzię­ki uprzej­mo­ści Nad­le­śnic­twa w Nie­po­ło­mi­cach, otrzy­ma­li­śmy zgo­dę na wjazd samo­cho­dem na zamknię­ty teren Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej oraz wyko­na­nie testów łącz­no­ści radio­wej. Naszym celem było okre­śle­nie, czy sta­cje domo­we będą mia­ły łącz­ność z pojaz­dem wypo­sa­żo­nym w radio­sta­cje i znaj­du­ją­cym się wewnątrz Pusz­czy, czy­li w tere­nie bar­dzo trud­nym radio­wo. W przy­pad­ku wystą­pie­nia sytu­acji kry­zy­so­wej, taki pojazd mógł­by dotrzeć do miej­sca pro­wa­dze­nia akcji ratun­ko­wej...

Read More

Wakacyjna Gazeta Niepołomicka

Posted by on 7 sierpnia 2016

Wakacyjna Gazeta Niepołomicka

Dostęp­ny jest już waka­cyj­ny numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej arty­kuł Mariu­sza SP9HSQ  mówią­cy m.in. o dofi­nan­so­wa­niu uzy­ska­nym z Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich oraz Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go na wypo­sa­że­nie Klu­bu w urzą­dze­nia do łącz­no­ści sate­li­tar­nych. Zapra­sza­my do lektury!!! FIO Mało­pol­ska Lokal­nie, Małopolska ‪#‎fio­ma­lo­pol­ska­lo­kal­nie‬ ‪#‎malo­pol­ska‬   Cały numer GN...

Read More

SP9MOA w Radiu WNET

Posted by on 7 sierpnia 2016

SP9MOA w Radiu WNET

    4 sierp­nia w Nie­po­ło­mi­cach gości­ło Radio WNET z War­sza­wy. Michał SQ9ZAY oraz Mariusz SP9HSQ mie­li przy­jem­ność opo­wie­dzieć kil­ka słów o naszym Klu­bie w audy­cji “Pora­nek Wnet”.   Foto: Wło­dzi­mierz Brewczyński/Radio WNET – Za pomo­cą krót­ko­fa­lów­ki mia­łem przy­jem­ność roz­ma­wiać z Nową Zelan­dią tj. 17700 km od Pol­ski – mówił Michał Matu­sik, któ­ry wraz z Mariu­szem Cie­lu­chem nale­żą do Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców. W Poran­ku Wnet mówi­li...

Read More

ŚDM — Akcja ratunkowa w Podłężu — SPEmCOM

Posted by on 7 sierpnia 2016

ŚDM — Akcja ratunkowa w Podłężu — SPEmCOM

  W dniu 31 lip­ca człon­ko­wie nasze­go Klu­bu wraz ze Stra­żą Leśną oraz Ama­tor­ską Sie­cią Ratun­ko­wą EmCom uczest­ni­czy­li w akcji ratun­ko­wej w miej­sco­wo­ści Podłęże. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych kil­ku­ty­sięcz­na gru­pa piel­grzy­mów dotar­ła w oko­li­ce dwor­ca PKP w Pod­łę­żu. Na miej­scu znaj­do­wał się nasz kole­ga Andrzej SQ9MUP oraz kil­ku­oso­bo­wa gru­pa Straż­ni­ków Leśnych, kie­ru­ją­cych prze­miesz­cza­niem się tłu­mu. Szyb­ko oka­za­ło się, że bra­ku­je wody pit­nej oraz obsłu­gi medycz­nej. Andrzej...

Read More
error: Content is protected !!