Posts made in czerwiec, 2017

HF26DN z okazji 26 Dni Niepołomic

Posted by on 17 czerwca 2017

HF26DN z okazji 26 Dni Niepołomic

W dniach od 2 do 4 czerw­ca w ete­rze pra­co­wa­ła sta­cja HF26DN z oka­zji 26 Dni Niepołomic.  Zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 152 QSO z 21 kra­ja­mi m.in. z Czech, Litwy, Sło­wa­cji, Bia­ło­ru­si, Węgier, Chor­wa­cji, Nie­miec, Rosji, Ser­bii, Buł­ga­rii czy Francji. Log­bo­ok dostęp­ny pod adre­sem: http://sp9moa.moa.edu.pl/hf26dn/...

Read More

Czerwcowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 17 czerwca 2017

Czerwcowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny czerw­co­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł Micha­ła SQ9ZAY opi­su­ją­cy akty­wa­cję szczy­tów gór­skich SOTA. Zapra­sza­my do lektury!!! Cały numer Gaze­ty dostęp­ny TUTAJ

Read More

Jazzy na Jazach czyli coroczny Piknik Rodzinny — 28.05.2017

Posted by on 17 czerwca 2017

Jazzy na Jazach czyli coroczny Piknik Rodzinny — 28.05.2017

Tra­dy­cją sta­ła się obec­ność naszej sta­cji na corocz­nym Pik­ni­ku Rodzin­nym orga­ni­zo­wa­nym przy koście­le na Jazach. W tym roku zebra­ni mogli zoba­czyć, jak pro­wa­dzi się łącz­no­ści na pasmach ama­tor­skich, spró­bo­wać swo­ich sił w tele­gra­fii czy tez zoba­czyć zdję­cia prze­chwy­co­ne na żywo z sate­li­tów NOAA. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem dzie­cia­ków cie­szy­ły się jak zwy­kle PMR‑y...

Read More

Zawody “Dzień Dziecka”

Posted by on 17 czerwca 2017

Zawody “Dzień Dziecka”

W czwar­tek 1 czerw­ca odby­ły się pierw­sze zawo­dy “Dzień Dziec­ka”. Naszą sta­cję klu­bo­wą repre­zen­to­wał Fran­ci­szek Sze­ląg SQ9FSZ.  

Read More

ŁOŚ 2017

Posted by on 17 czerwca 2017

ŁOŚ 2017

Corocz­ne spo­tka­nie krót­ko­fa­low­ców na sty­ku trzech okrę­gów tym razem było dla nas szcze­gól­ne. Wspa­nia­ła atmos­fe­ra oraz nie­po­wta­rzal­ny kli­mat to nie wszyst­ko 🙂 Klub otrzy­mał od Pol­ski Zwią­zek Krót­ko­fa­low­ców oraz Orga­ni­za­to­rów nagro­dę za “Naj­lep­szy repor­taż ze spo­tka­nia ŁOŚ 2016”, za co bar­dzo ser­decz­nie...

Read More
error: Content is protected !!