Baner

Serce do nieba SSTV

Posted by on 15 sierpnia 2019

Serce do nieba SSTV

Misja balo­no­wa Ser­ce do Nie­ba SSTV zor­ga­ni­zo­wa­na przez kole­gów z Klub Łącz­no­ści Ratun­ko­wej SP6ZWR w ramach 27 Fina­łu WOŚP zakoń­czy­ła się powo­dze­niem!! W trak­cie tej misji Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA posłał radio­wo emi­sją SSTV do prze­mien­ni­ka umiesz­czo­ne­go na balo­nie kil­ka obraz­ków pre­zen­tu­ją­cych Mia­sto i Gmi­na Nie­po­ło­mi­ce a tak­że nasz klub. Obraz­ki zosta­ły odbie­ra­ne przez radio­ama­to­rów...

Read More

Nasza stacja w TOP 10!!!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Nasza stacja w TOP 10!!!

Kole­dzy z Zespo­łu PW-Sat2 ogło­si­li wyni­ki radio­wych nasłu­chów pol­skie­go sate­li­ty. Sta­cja klu­bo­wa SP9MOA z Nie­po­ło­mic jest na bar­dzo wyso­kim, pią­tym miej­scu z ilo­ścią 12.580 ode­bra­nych i prze­sła­nych pakie­tów danych! To dla nas spo­re osią­gnię­cie, zwa­żyw­szy na skrom­ne warun­ki odbio­ru. Ante­ny umiesz­czo­ne są nisko, ze wszyst­kich kie­run­ków oprócz pół­noc­no-wschod­nie­go jeste­śmy oto­cze­ni budyn­ka­mi, nie mamy (jesz­cze) pro­fe­sjo­nal­ne­go wzmac­nia­cza LNA przy ante­nie, a nasz...

Read More

AWARIA ANTEN!!!

Posted by on 15 sierpnia 2019

AWARIA ANTEN!!!

Wczo­raj po połu­dniu nasze ante­ny prze­sta­ły się krę­cić i nie ode­bra­li­śmy żad­nych danych z trzech prze­lo­tów 🙁 Uszko­dze­niu uległ ste­row­nik roto­ra, a dokład­nie (praw­do­po­dob­nie) prze­kaź­nik odpo­wia­da­ją­cy za włą­cze­nie obro­tu w lewo.Jak to zwy­kle bywa, w nocy na sali ope­ra­cyj­nej (tzn. na warsz­ta­cie) wszyst­ko dzia­ła­ło popraw­nie, mimo to prze­kaź­nik został wymie­nio­ny. Mamy nadzie­ję, że to ten ele­ment odpo­wia­dał za awa­rię (od począt­ku misji ste­row­nik dzia­ła...

Read More

No to ŻEGLUJEMY!

Posted by on 15 sierpnia 2019

No to ŻEGLUJEMY!

Pod­czas dzi­siej­sze­go prze­lo­tu oko­ło godzi­ny 10:50, pol­ski sate­li­ta otrzy­mał roz­kaz otwar­cia żagla deorbitacyjnego.Nasza klu­bo­wa sta­cja nasłu­cho­wa w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym ode­bra­ła pakie­ty ozna­cza­ją­ce roz­po­czę­cie eks­pe­ry­men­tu. Prze­sła­na przez sate­li­tę tele­me­tria potwier­dzi­ła waha­nia napię­cia zwią­za­ne z pro­ce­sem prze­pa­la­nia spe­cjal­ne­go sznur­ka, trzy­ma­ją­ce­go żagiel w pojem­ni­ku. Po jego uwol­nie­niu, żyro­sko­py zare­je­stro­wa­ły duże wstrzą­sy sate­li­ty, co by świad­czy­ło...

Read More

Najnowsze wieści z orbity!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Najnowsze wieści z orbity!

Zobacz­cie, co przy­tra­fi­ło się pol­skie­mu sate­li­cie i dla­cze­go Zespół PWSat‑a zarzą­dził wcze­śniej­sze (czy­li jutro) otwar­cie żagla deorbitacyjnego:https://pw-sat.pl/otwarcie-zagla-deorbitacyjnego-zaplanowa…/ Nasza klu­bo­wa sta­cja jest goto­wa do odbio­ru sygna­łów z kosmo­su. Wczo­raj­sze poszu­ki­wa­nie lokal­ne­go zakłó­ce­nia zakoń­czy­ło się suk­ce­sem. Wino­waj­cą była kla­wia­tu­ra, emi­tu­ją­ca “śmie­ci radio­we” m.in. na czę­sto­tli­wo­ści uży­wa­nej przez sate­li­tę. Teraz będzie­my mogli zde­ko­do­wać i dostar­czyć jesz­cze...

Read More

Kosmiczny Eksperyment z naszym udziałem!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Kosmiczny Eksperyment z naszym udziałem!

Miło nam poin­for­mo­wać, że zosta­li­śmy zapro­sze­ni do współ­re­ali­za­cji naj­waż­niej­sze­go z eks­pe­ry­men­tów pol­skie­go sate­li­ty PW-Sat2 , czy­li otwar­cia żagla deorbitacyjnego.Naszą rolą będzie ode­bra­nie moż­li­wie naj­więk­szej ilo­ści danych wysy­ła­nych dro­gą radio­wą przez sate­li­tę w trak­cie pro­ce­du­ry otwie­ra­nia pojem­ni­ka i roz­wi­ja­nia żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go. Będzie­my też sta­rać się prze­chwy­cić zdję­cie z kame­ry pokła­do­wej, potwier­dza­ją­ce pra­wi­dło­we wyko­na­nie eksperymentu.W ramach przy­go­to­wań,...

Read More
error: Content is protected !!