Baner

Najnowsze wieści z orbity!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Najnowsze wieści z orbity!

Zobacz­cie, co przy­tra­fi­ło się pol­skie­mu sate­li­cie i dla­cze­go Zespół PWSat‑a zarzą­dził wcze­śniej­sze (czy­li jutro) otwar­cie żagla deorbitacyjnego:https://pw-sat.pl/otwarcie-zagla-deorbitacyjnego-zaplanowa…/ Nasza klu­bo­wa sta­cja jest goto­wa do odbio­ru sygna­łów z kosmo­su. Wczo­raj­sze poszu­ki­wa­nie lokal­ne­go zakłó­ce­nia zakoń­czy­ło się suk­ce­sem. Wino­waj­cą była kla­wia­tu­ra, emi­tu­ją­ca “śmie­ci radio­we” m.in. na czę­sto­tli­wo­ści uży­wa­nej przez sate­li­tę. Teraz będzie­my mogli zde­ko­do­wać i dostar­czyć jesz­cze wię­cej...

Read More

Kosmiczny Eksperyment z naszym udziałem!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Kosmiczny Eksperyment z naszym udziałem!

Miło nam poin­for­mo­wać, że zosta­li­śmy zapro­sze­ni do współ­re­ali­za­cji naj­waż­niej­sze­go z eks­pe­ry­men­tów pol­skie­go sate­li­ty PW-Sat2 , czy­li otwar­cia żagla deorbitacyjnego.Naszą rolą będzie ode­bra­nie moż­li­wie naj­więk­szej ilo­ści danych wysy­ła­nych dro­gą radio­wą przez sate­li­tę w trak­cie pro­ce­du­ry otwie­ra­nia pojem­ni­ka i roz­wi­ja­nia żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go. Będzie­my też sta­rać się prze­chwy­cić zdję­cie z kame­ry pokła­do­wej, potwier­dza­ją­ce pra­wi­dło­we wyko­na­nie eksperymentu.W ramach przy­go­to­wań,...

Read More

Nowy przekaźnik APRS już (prawie) na Marsie!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Nowy przekaźnik APRS już (prawie) na Marsie!

Las ma mnó­stwo zalet i jed­ną wadę — poże­ra fale radio­we. Dla­te­go trud­no Wam tele­fo­no­wać w trak­cie spa­ce­ru po Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej a nam cięż­ko pro­wa­dzić bez­po­śred­nią łącz­ność radio­wą czy prze­słać swo­ją pozy­cję geo­gra­ficz­ną w trak­cie akcji ratun­ko­wej na tere­nie zale­sio­nym. Posta­no­wi­li­śmy więc umie­ścić w środ­ku lasu na wie­ży obser­wa­cyj­nej Hysne nasz prze­kaź­nik APRS, w warun­kach iście mar­sjań­skich (brak prą­du, hura­ga­no­we wia­try, eks­tre­mal­nie wyso­kie i niskie...

Read More

UWAGA UWAGA!!!

Posted by on 15 sierpnia 2019

UWAGA UWAGA!!!

Jesz­cze tyl­ko przez kil­ka tygo­dni macie nie­po­wta­rzal­ną szan­sę obej­rzeć wysta­wę “Nie­pod­le­gła w ete­rze” autor­stwa pani Anny Kata­rzy­ny Dul­skiej! Jeże­li ktoś jed­nak nie może odwie­dzić nie­po­ło­mic­kie­go Muzeum Fono­gra­fii w Mało­pol­skie Cen­trum Dźwię­ku i Sło­wa, zapra­sza­my do lek­tu­ry arty­ku­łu Mariu­sza SP9HSQ z ostat­niej Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, któ­ry prze­pro­wa­dzi Was przez cza­sy roz­wo­ju radia w Pol­sce przed Dru­gą Woj­ną Świa­to­wą, oku­pa­cję hitle­row­ską, epo­kę PRL‑u...

Read More

Wieści z orbity

Posted by on 15 sierpnia 2019

Wieści z orbity

Już ponad 100 tysię­cy ramek z pol­skie­go sate­li­ty PW-Sat2 ode­bra­li krót­ko­fa­low­cy na całym świecie!Autorzy pro­jek­tu dzię­ku­ją krót­ko­fa­low­com za ogrom­ne zaan­ga­żo­wa­nie w dostar­cza­nie bez­cen­nych danych z pokła­du sate­li­ty. Nasza klu­bo­wa sta­cja SP9MOA tyl­ko pod­czas dzi­siej­sze­go poran­ne­go prze­lo­tu ode­bra­ła i prze­sła­ła do Cen­trum Kie­ro­wa­nia Lotem 577 pakie­tów danych. Histo­rycz­ną tele­me­trię, czy­li jak się mie­wa sate­li­ta, moż­na obej­rzeć na stro­nie...

Read More

Pola Chwały 2018

Posted by on 15 sierpnia 2019

Pola Chwały 2018

 

Read More
error: Content is protected !!