Posts made in kwiecień, 2017

SR9OA na wieży Dąbrowa!!

Posted by on 30 kwietnia 2017

SR9OA na wieży Dąbrowa!!

UWAGA! Nowy prze­mien­nik SR9OA w trak­cie testów! W ramach budo­wy Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej wspie­ra­nej przez Bur­mi­strza MiG Nie­po­ło­mi­ce, przy­go­to­wu­je­my lokal­ny prze­mien­nik w paśmie 70 cm, któ­ry zapew­ni nam łącz­ność na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce, a szcze­gól­nie w obsza­rze zale­sio­nym Pusz­czy Niepołomickiej. Dla nie­wta­jem­ni­czo­nych, prze­mien­nik to samo­dziel­ne urzą­dze­nie nadaw­czo-odbior­cze, umiesz­czo­ne zwy­kle w naj­wyż­szym punk­cie w oko­li­cy. Dzię­ki temu odbie­ra sła­be...

Read More

Anteny do łączności satelitarnych zamontowane!!

Posted by on 30 kwietnia 2017

Anteny do łączności satelitarnych zamontowane!!

Uda­ło się!! Zasta­na­wia­li­ście się co od jakie­goś cza­su robi przy pla­ne­ta­rium kawa­łek słu­pa? Teraz już wszyst­ko jasne!! Pod­czas ostat­nie­go Dnia Klu­bo­we­go po wie­lu mie­sią­cach przy­go­to­wań spo­czę­ła na nim tym­cza­so­wo insta­la­cja ante­no­wa do łącz­no­ści satelitarnych. Ten zespół anten ste­ro­wa­ny roto­rem otwie­ra przed nami wie­le nowych moż­li­wo­ści i z pew­no­ścią wzbo­ga­ci nasze zajęcia. Jak to dzia­ła?? Może­cie zoba­czyć kli­ka­jąc w ten link https://youtu.be/jw4nRk6LFok Foto: SP9MTJ, SP9HSQ,...

Read More

SP9MOA w Radiu Kraków

Posted by on 20 kwietnia 2017

SP9MOA w Radiu Kraków

18 kwiet­nia przy­pa­da Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krót­ko­fa­low­ca. Z tej oka­zji dele­ga­cja w skła­dzie Michał SQ9ZAY oraz Mariusz SP9HSQ mie­li przy­jem­ność  wystą­pić w audy­cji “przed Hej­na­łem”, pro­wa­dzo­nej przez Anne Pie­kar­czyk i Grze­go­rza Ber­na­si­ka. A to, o czym roz­ma­wia­li­śmy moż­na usły­szeć na poniż­szym...

Read More

SP9MOA w Zespole Szkół im. Ojca Świętego

Posted by on 11 kwietnia 2017

SP9MOA w Zespole Szkół im. Ojca Świętego

6 kwiet­nia w ramach dnia klu­bo­we­go eki­pa SP9MOA mia­ła przy­jem­ność gościć w murach Zespół Szkół im. Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II w Nie­po­ło­mi­cach w cza­sie trwa­ją­ce­go tam Dnia Otwartego. Dzień wcze­śniej na tere­nie szko­ły zawi­sły anteny: Nasza aktyw­ność pole­ga­ła przede wszyst­kim na zapre­zen­to­wa­niu urzą­dzeń radio­wych. Nie zabra­kło tra­dy­cyj­ne­go Kąci­ka Tele­gra­ficz­ne­go, gdzie moż­na było spró­bo­wać swo­ich sił w alfa­be­cie Morse’a.    Dzię­ku­je­my...

Read More

Kwietniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 11 kwietnia 2017

Kwietniowy numer Gazety Niepołomickiej

Uka­za­ło się już kwiet­nio­we wyda­nie Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim kolej­na część cyklu “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach”. Tym razem Mariusz SP9HSQ roz­wi­ja temat anten. Czy­tel­nik może się dowie­dzieć czym jest zysk ante­ny i jak ją zbu­do­wać . Zapra­sza­my do lektury!!! Peł­ny numer Gaze­ty dostęp­ny TUTAJ

Read More
error: Content is protected !!